• Branşı:

  Radyoloji

 • Yabancı Diller:

  İngilizce, İspanyolca

 • Eğitim:

  1992-1998 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2003-2008 Uludağ Üni. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

 • İş Deneyimi:

  1998-2002 Balıkesir-Bigadiç Etibor İşletme Hekimi
  1999-2000 Milli Savunma Bakanlığı
  2002-2003 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2003 Uludağ Üni. Tıp Fakültesi
  2008-2010 Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi
  2010 Özel Bursa Bahar Hastanesi

Yurtiçinde Yayınlanmış Kitap
1. Doğan N. Görüntüleme Yöntemleri Kılavuzluğunda Santral Venöz Kateterizasyon. Ankara.2009. Güzelad

SCİ Expanded Dergilerdeki Makaleler
1. Doğan N, Usca ZN, Erpolat OP. Radiological report: expectations of clinicians. Diagnostic and Interventional Radiology 2010; 16:179–185
2. Doğan N, İnecikli MF, Ellergezen S,Evrensel T, Erdoğan C.Subcutaneous venous port implantation under guidance of imaging methods: single centre experience. International Journal of Hematology and Oncology 2010;20(3):148-55

Hakemli Bilimsel Dergilerdeki  Makaleler
1. Doğan N, Algın O, Erdoğan C. İnternal juguler venöz kateterizasyonda ultrasonografi klavuzluğunun etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (1):5-8
2. Algın O,Doğan N, Şentürk E, Topal NB. Renal arter stenozunu saptamada doppler ultrasonografi ve üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografinin etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (3):97-102
3. Doğan N, Usca ZN, Ünal D, Uygun İ,Paşa AÖ, Sadıkoğlu MY. Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları. ŞEH Tıp Bülteni 2009;43(3):107-111
4. Çelik G, Doğan N. Hemodiyaliz Hastalarında Arteriyovenöz Fistül Disfonksiyonunun Renkli Doppler Ultrasonografi Bulguları. Selçuk Üniv Tıp Derg 2011 1;27(4): 222-225
5.  Doğan N, Karataş S, Erdemir M, Kurt Ö, Baykan D. Myom Tedavisinde Uterin Arter Embolizasyonu: Erken Dönem Sonuçlarımız. UÜTF Dergisi 2013; 39 (3):147-151

Hakemli Bilimsel Dergilerdeki  Vaka Taktimi ve Editöre  Mektuplar
1. Doğan N, Hakyemez B, Topal NB, Atahan S, Parlak M. Castelman’ s disease: Unilateral cervical involvement and imaging findings. The Neuroradiology Journal 2007;20:377-80
2. Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,Doğan N, Arslan F. Çocukta nadir bir divertikül komplikasyonu: aksiyel torsiyon ve gangren-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):16-18
3. Uygun İ,Keleşoğlu Sİ,İşler B, Doğan N, Arslan F. Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):19-21
4. Uygun İ, İşler B, Keleşoğlu Sİ,Doğan N, Korkmaz HF. Çocukta mesane içinde suprapubik kateter düğümlenmesi ve kopmasına bağlı yabancı cisim: Ardışık nadir komplikasyonlar-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42(4):22-2
5. Tekin İ, Doğan N. Arteriyel bası bulguları oluşturan brakiyal dev lipom. Pamukkale Tıp Derg 2010;3(3):147-151
6. Doğan N, Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu. ŞEH Tıp Bülteni 2013;47(2):91-2

Uluslararası Bildiriler
1. I Uygun, B Isler, N Dogan. Experince with holmium laser lithotripsy in a child with renal calculi. Joint Congress EUPSA/BAPS 17-20 Haziran 2009,Graz, Avusturya

Ulusal Bildiriler
1. Doğan N, Topal NB, Yazıcı Z, Kimya Y, Tanrıkulu İ, Cengiz C. Fetal anomali taramasında MR’ ın US’ ye katkısı nedir? 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya
2. Doğan N, Hakyemez B, Kaçar E, Korfalı E, Parlak M. Lomber disk hernisi nedeniyle opere olan olgularda manyetik rezonans görüntülemede saptanan vertebral plato değişikliklerin önemi. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya
3. Doğan N, Hakyemez B, Yurtsever İ, Parlak M. Multipl skleroz plaklarının karekterizasyonunda difüzyon manyetik rezonans incelemenin yeri. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya
4. Varlıbaş ZN, Doğan N, Büyükuysal Ç, Tuncel E. Klinisyenlerin radyolojik rapordan beklentileri: örnekleme analizi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya
5. Doğan N, Erdoğan C. Periferde bir girişimsel radyoloji ünitesinin kurulma öyküsü: Kütahya Evliya Çelebi devlet hastanesi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya
6. Kösecik M, Doğan N. Multislice BT ile görüntülenen dessendan aort ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz fistül.11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir
7. Kösecik M, Doğan N. Desendan aorta ve sol alt pulmoner ven arasındaki arteriovenöz  fistülün amplatzer vasküler plug II ile oklüzyonu.11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 18-21 Nisan 2012, İzmir
8. Doğan N, Özkan MÇ, Parlak M. Genişlemiş wirchow-robin boşluklarının ayırıcı tanısı. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya
9. Kıyıcı M, Özal FG, Doğan N, Keskin M, Uslusoy H, Tunalı A, Gürel S, Nak SG, Dolar E, Gülten M. Karaciğerde infiltrasyon alanları gösteren bir hipereozinofilik sendrom olgusu. 5. Ulusal Hepatoloji Kongresi, 5-7 Haziran 2005, İstanbul
10. Kart F, Doğan N, Kılıç SŞ. Kronik granülomatöz hastalıkta pylor ve mesane granülomu; 3.5 yaşında bir olgu. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 19-22 Şubat 2006, Bursa
11. Ozkan  H, Yıldız T, Doğan N,  Cetinkaya  AS, Bozat T. Multiple Cardiovascular Involvement of Behcet’s Disease; A rare Presentation of Behcet’s Disease with Bilateral venous, right ventricle and pulmonary artery thrombosis without pulmonary embolism. 29. Uluslarasi Katilimli Kardiyoloji Kongresi dahilinde poster(PO-015). Turk Kardiyol Dern Ars 2013, Suppl.2 Poster olgu sunumlari: 53
12. Doğan N, Topal U, Bayram AS. Ön mediastenin kistik kitleleri. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya
13. Doğan N, Topal NB, Savcı G. Karaciğer infiltrasyonu gösteren bir hipereozinofilik sendrom olgusu: US, BT ve MR görüntüleme bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya
14. NB Topal, Doğan N, Yazıcı Z, Hakyemez B, Erdoğan C. İkizden ikize transfüzyon sendromu: US ve MR görüntüleme bulguları. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, 26-30 Ekim 2005, Antalya
15. Usca N, Doğan N, Hakyemez B, Parlak M. Antiepileptik tedavi ile ilişkili korpus kallozumun spleniumunun geçici lezyonu: Konvansiyonel MR, FLAİR, Diffüzyon MR ve MR spektroskopi bulguları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya
16. Doğan N, Kaçar M. İatrojenik Dev Derin Femoral Arter Pödoanevrizmasının Vasküler Tıkaç İle Tedavisi. 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya

Atıflar
(Doğan N, Usca ZN, Erpolat OP. Radiological report: expectations of clinicians. Diagnostic and Interventional Radiology 2010; 16:179–185 ) Bu yayına yapılan atıflar
1. Elizabeth A. Krupinski, E. Tyler Hall, Stacy Jaw, Bruce Reiner, Eliot Siegel. Influence of Radiology Report Format on Reading Time and Comprehension.Journal of Digital Imaging February 2012, Volume 25, Issue 1, pp 63-69
2. Alan Kantor M.D., Stephen Waite M.D.Patient Safety in Radiology. Patient Safety 2014, pp 263-279
3. Drs. Daniela Said N, Sebastián Bravo-Grau, Ana Andrews L, Federico Aronsohn A, Marcelo Castro S. ¿Qué espera el clínico del informe radiológico?. Revista Chilena de Radiología. Vol. 18 Nº 3, año 2012; 111-116
4. Elizabeth A. Krupinski,E Tyler Hall MD, Stacy Jaw, Bruce Reiner MD,Eliot Siegel.Influence of Radiology Report Format on Reading Time & Comprehension. SIIM 2012 ANNUAL MEETING JUNE 7-10 ORLANDO, FL bClinician’s Views on Reporting by the Radiology Department of a Tertiary Care Hospital in Karachi.stract_SS8_Krupinski
5. Fabio Pinto, Giuseppe Capodieci, Francesca Rosa Setola,  Stefano Limone, Francesco Somma, Angela Faggian,Luigia Romano. Communication of Findings of Radiologic Examinations: Medicolegal Considerations. Seminars in Ultrasound, CT and MRI.Volume 33, Issue 4, August 2012, Pages 376–378
6. S Sohail, Z Majid, B Hussain . Pak J Med Res Vol. 51, No. 4, 2012
7. J Bosmans. The radiology report: from prose to structured reporting and back again? . PhD dissertation.Ghent University Hospital,BELGIUM. 2011
8. Elizabeth A. Krupinski, Bruce Reiner, Eliot Siege l. How does radiology report format impact reading time, comprehension and visual scanning? Proc. SPIE 9037, Medical Imaging 2014: Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment, 90370C (March 11, 2014); doi:10.1117/12.2044426

(Doğan N, İnecikli MF, Ellergezen S,Evrensel T, Erdoğan C.Subcutaneous venous port implantation under guidance of imaging methods: single centre experience. International Journal of Hematology and Oncology 2010;20(3):148-55) Bu yayına yapılan atıflar
1. Sebelova H. Míra informovanosti pacientů s implantovaným portem. Zadane Diplomová práce. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií, CEZCH REPUBLİC. 2012  ( Level of awareness of patients with implanted port, uzmanlık tezi)

 (Doğan N, Hakyemez B, Topal NB, Atahan S, Parlak M. Castelman’ s disease: Unilateral cervical involvement and imaging findings. The Neuroradiology Journal 2007;20:377-80 )Bu yayına yapılan atıflar
1. C Caldarelli, G Donatini, P Iacconi. Diagnosis of an Unusual Case of Castleman’s Disease. J Oral Maxillofac Surg. 2010;68(8):1896-902.

(Algın O,Doğan N, Şentürk E, Topal NB. Renal arter stenozunu saptamada doppler ultrasonografi ve üç boyutlu kontrastlı manyetik rezonans anjiografinin etkinliği. UÜTF Dergisi 2008; 34 (3):97-102) Bu yayına yapılan atıflar
1. Turgutalp K, Kıykım A, Özhan O, Helvacı İ, Özcan T, Yıldız A. Comparison of diagnostic accuracy of Doppler USG and contrast-enhanced magnetic resonance angiography and selective renal arteriography in patients with atherosclerotic renal artery stenosis. Med Sci Monit. 2013; 19: 475–482.

Medikal Kadromuz

Beyin Cerrahi

Biyokimya

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Gastroenteroloji

Göğüs Hastalıkları

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun ve Boğaz

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik ve Estetik Cerrahi