Bahar Hastanesi’ ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınları

•Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma
•Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma
•Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenme.
•Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme-değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma
•Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirme
•Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme
•Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma
•Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten yararlanma
•Reddetme ve durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını isteme
•Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma
•Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirme
•Saygınlık görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti alma
•Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma
•Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme
•Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme
•Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanma
•Sürekli hizmet: Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanma
•Düşünce Belirtme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme haklarına sahiptir.